2. kolo přijímacího řízení do oboru Geodézie a katastr nemovitostí

Ředitelka Střední průmyslové školy stavební, Opava, příspěvková organizace, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení k naplnění plánovaného počtu přijatých do oboru Geodézie a katastr nemovitostí.

Zahájení přijímání přihlášek: pondělí 13. května 2019
Ukončení přijímání přihlášek: středa 22. května 2019 v 15:00 hodin

Uchazeči o studium, zastoupeni zákonnými zástupci, doručí přihlášku ke studiu osobně na sekretariát školy nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Adresa školy: Mírová 630/3, 746 01  Opava

Hodiny pro osobní doručení:
PO, ÚT a ČT 6:30 – 16:00
ST 6:30 – 15:00
PÁ 6:00 – 14:30.

V přihlášce se vyplňuje pouze 1. škola.

Uchazeči budou seřazeni podle počtu bodů získaných za průměrný prospěch z I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku základní školy, nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.

Součástí přijímacího řízení ve 2. kole nejsou přijímací zkoušky. Není požadováno potvrzení lékaře.

Kritéria pro přijetí ke vzdělávání v roce 2019 platná pro další kola přijímacího řízení ke stažení zde.

Ve čtvrtek 23. května 2019 ve 12:00 zveřejníme zde a v budově školy pořadí uchazečů.

Seznam přijatých uchazečů zveřejníme zde a v budově školy 23. května 2019 v 16:00.

V seznamech budou všichni uchazeči vystupovat pod registračním číslem, které dostanou přiděleno ihned po předání přihlášky ke studiu.

 

Postup a poučení pro přijaté uchazeče

Upozorňujeme, že rozhodnutí o přijetí přijatý uchazeč nedostává (neposílá se poštou ani se nepředává jiným způsobem). Pouze se zveřejňuje seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a v budově školy. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je pro uchazeče zároveň datem oznámení rozhodnutí o přijetí.

Přijatí uchazeči odevzdají do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů zápisový lístek na sekretariát školy. Zápisový lístek lze ve stejné lhůtě zaslat doporučeně poštou na adresu školy. Odevzdáním zápisového lístku se přijatý uchazeč stává od 1. září 2019 žákem naší školy.

Neodevzdá-li přijatý uchazeč zápisový lístek v uvedené lhůtě, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí (s uchazečem se dále nepočítá, protože nepotvrdil svůj zájem studovat na naší škole).

Přijatí uchazeči, kteří nemohou denně dojíždět, si mohou zajistit ubytování v libovolném domově mládeže. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s domovem mládeže na ulici Slámova (odkaz) a na ulici Alšova (odkaz).

 

Postup a poučení pro nepřijaté uchazeče

Všem nepřijatým uchazečům bude zasláno poštou rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí se ukládá na České poště po dobu 10 dnů. Po této lhůtě je považováno za doručené a začíná běžet lhůta pro odvolání.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání doručte osobně na sekretariát školy nebo doporučeně poštou na adresu školy.

V rámci odvolacího řízení může ředitelka školy nepřijatého uchazeče přijmout v případě, že některý z přijatých uchazečů neodevzdal ve lhůtě zápisový lístek. Při tomto postupu bude respektováno bodové ohodnocení nepřijatých uchazečů. Pokud bude uchazeč takto přijat, odevzdá zápisový lístek na sekretariát školy. Tímto se stává od 1. září 2019 žákem naší školy. Pokud mezitím uchazeč odevzdal zápisový lístek na jinou školu, vyzvedne si ho zpět a odevzdá na naší škole. To platí i pro žáky, kteří již byli přijati na střední školu na základě talentových zkoušek nebo ke vzdělávání v konzervatoři.

 

Ostatní poučení

Účastníci řízení se mohou až do doby vydání rozhodnutí vyjádřit k podkladům přijímacího řízení, a to 23. května 2019, od 12:00 do 15:00 hodin u ředitelky školy (§36 odst. (3) zákona 500/2001 Sb.)

Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§38 odst. (1) zákona 500/2001 Sb.)

Osobní údaje vedené školou pro potřeby přijímacího řízení jsou chráněny předpisem GDPR. Vedeme pouze údaje nezbytně nutné a předpisy stanovené pro účely přijímacího řízení.