Příprava maturantů je od 11. 5. prezenční formou

V souladu s „Harmonogramem uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách“, které vydalo MZ ČR ve spolupráci s MŠMT ČR a dalšími ministerstvy, platném od 30. 4. 2020, vyhláškou 211/2020 Sb., „o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020“ ze dne 27. 4. 2020 a metodickým pokynem MŠMT ČR „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020“ ze dne 30. 4. 2020

se obnovuje dnem 11. května 2020 příprava žáků IV. ročníku na maturitní zkoušku prezenční formou za těchto podmínek:

Provozní podmínky vedoucí k prevenci proti šíření viru SARS CoV-2:

 • Při cestě z domova do a ze školy domů nosíte roušky a dodržujete odstupy.
 • Každý bude mít na den alespoň dvě roušky. 
 • Pohyb ve společných prostorech školy vč. toalet je možný pouze v roušce.
 • Po příchodu do školy všichni žáci odloží svršky v šatně (boty, bundy). Hned poté si umyjí ruce v učebně podle rozvrhu.
 • Žáci jsou děleni do skupin s max. počtem 15 žáků.
 • Výuku vč. přestávek tráví žáci v učebně podle rozvrhu. Využívají toalety na patře dané učebny; v případě učeben s počítači nejbližší toalety.
 • Během výuky a ve třídách žáci a učitelé nemusí nosit roušku, pokud je jejich vzájemná vzdálenost min. 1,5 m (optimálně 2 m). Nenošení roušek během výuky smí povolit učitel.
 • Během výuky doporučujeme dostatečně větrat. Větrat se musí min. 5 minut během přestávky.
 • V průběhu dne si všichni průběžně umývají ruce vč. dezinfekce (ideálně každou přestávku), použité kapesníky nenechávají volně, ale vkládají do sáčků, do dalších sáčků vkládají nenasazené roušky, zbytečně nechodí do společných prostor, jiných učeben a pracoven zaměstnanců, neshlukují se a dodržují odstup min. 1,5 m. 
 • Všichni se budou řídit pravidlem tolerance k ostatním - "Chráním sebe, chráním tebe". Bude-li se někdo cítit zdravotně ohrožen, oznámí to třídnímu učiteli nebo vyučujícímu.

Zdravotní podmínky:

 • Žák nesmí nést znaky osoby s rizikovými faktory.
 • Žák musí zvážit, jestli osoba, která žije ve společné domácnosti, nesplňuje znaky osoby s rizikovými faktory a zdravotně ji neohrozí.
 • Osoba s rizikovými faktory je ta, která splňuje alespoň jeden znak:
  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
  5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Hned 1. hodinu 11. května 2020 odevzdají žáci toto prohlášení učiteli. Prohlášení bude k dispozici i ve škole. Žák, který nesplňuje zdravotní podmínky, se přípravy k MZ nemůže účastnit. Pokud se někdo z žáků nemůže účastnit, oznámí to ihned třídnímu učiteli včetně odůvodnění.

Rozvrh hodin určených pro přípravu k MZ je v Bakalářích. MAT a ANJ se účastní pouze maturanti z daného předmětu.

 

Výuka žáků I. - III. ročníku pokračuje dálkovou formou.