Den s firmou TOMI-REMONT a.s.

Čtyři naši žáci III. ročníku oboru stavebnictví strávili den s Ing. Bortlíkem, zástupcem firmy TOMI-REMONT a.s. Akce se uskutečnila v rámci projektu "Stavebnictví 21".

Žáci společně s Ing. Bortlíkem procházeli, kontrolovali a poznávali práci svých starších "kolegů" na stavbách: rekonstrukce kolejiště ve stanici Ostrava-Kunčice, výstavba poldru v obci Hať a rekonstrukce železničního přejezdu mezi obcemi Malé Hoštice a Velké Hoštice.

A co akci napsali samotní žáci?

V Ostravě - Kunčicích se prováděla oprava kolejí. Kolejové pole se pokládají pomocí vozového jeřábu UK 25/18, mají délku 20 nebo 25 m. Následně jsou kolejnice k sobě svařeny. Svar se přebrousí do ztracena. Díky kvalitním materiálům jsou koleje svařovány až do délky 5 km. Poté je nutné provést dilatovaný spoj. Pražce jsou ukládány do štěrkového podsypu o minimální hloubce 800 mm.

Poté jsme se jeli podívat na výstavbu poldru „U Cigána“ v obci Hať. Staveniště je na ploše 1,72 ha. Součástí stavby jsou tři samostatné, navzájem se doplňující stavební objekty. A to objekt: SO 01 Hráz a související objekty, přístupová komunikace a ozelenění. V rámci stavby bylo nutno vybudovat provizorní příjezdovou komunikaci. Před prováděním stavebních prací a zahájením zemních prací bylo provedeno vytyčení stavby, vytyčení průběhu stávajících inženýrských sítí a vyznačení obvodu staveniště. Následně byla provedena skrývka kulturní vrstvy zeminy, která byla deportována do prostoru zátopy suché retenční nádrže.

Dalším bodem programu byla rekonstrukce železničního přejezdu mezi obcemi Malé Hoštice a Velké Hoštice. V rámci rekonstrukce bylo vyměněno světelné výstražné zařízení. Kvůli bezpečnosti byly nově přidány železniční závory. Byla nutná výměna stávajících kolejových polí. Podklad bylo nutné zpevnit z důvodu hustému provozu. V současné době je na této silnici I. třídy stavební uzávěra právě z důvodu opravy tohoto přejezdu.