Materiály ze schůzky pro metodiky

Materiály pro práci s žáky jsou dole v souborech.

Vykazování hodin odborníků v oblasti ZŠ - učitelů

Odborník v oblasti základního vzdělávání bude:
- se připravovat a vést vyučovací hodiny, ve kterých budou aplikovány výstupy projektu,
- hodnotit a sledovat práci žáků, motivovat je k práci na aktivitách,
- metodikovi v oblasti základního vzdělávání předávat své poznatky z průběhu hodiny, náměty na zlepšení aktivit, na nové aktivity a aktivně s ním spolupracovat,
- podílet se na vývoji produktů v rámci předkládaného projektu.

Odborníci v oblasti ZŠ (učitelé) jsou zaměstnanci projektu na dohodu o provedení práce. K vyhotovení dohody o provedení práce zasílají metodici následující údaje na adresu karla.labudova@spsopava.cz :
- titul, jméno a příjmení,
- adresu trvalého bydliště,
- rodné číslo,
- číslo bankovního účtu a název banky.

My vyhotovíme dohodu, kterou zašleme škole. Pracovník si jednu ponechává, ostatní zašle zpět.

Odpracované hodiny se proplácejí na základě doručeného pracovního výkazu. Výkazy zasílají příjemci metodici vždy do 28. dne daného měsíce. Výkazy doručené po tomto dni nemohou být proplaceny v daném měsíci. Metodik kontroluje správnost vyplněného výkazu.

Ve výkazu hodin uvádějte vždy konkrétní aktivitu s konkrétní třídou. Nelze uvést pouze "Příprava na aktivitu", ale např. "Homestyler - příprava zadání pro 6.A".

Za každou odpracovanou hodinu náleží zaměstnanci odměna 200,- Kč / hodinu.

 

Vykazování hodin učitelů

Každý učitel, který realizuje přímo s žáky aktivity, má nárok vykázat odpracované hodiny na projektu následovně:
- 5 hodin za přípravu aktivity,
- 1,5 hodiny přípravy na třídu,
- 0,5 hodiny za každou realizovanou hodinu se třídou (tímto způsobem je proplácena příprava na hodinu a její vyhodnocení, ne vedení hodiny samotné).

Ostatní případné aktivity učitele budou propláceny na základě dohody s příjemcem (zaměstnavatelem v projektu, SPŠ stavební Opava).

Výkaz hodin ke stažení je dole v souborech.

Vykazování práce metodiků

Úvazek každého metodika je průměrně 9 hodin na měsíc.

Za každou odpracovanou hodinu náleží odměna 220 Kč / hodinu.

Metodici jsou zaměstnanci projektu na dohodu o provedení práce.

Metodik v oblasti základního vzdělávání bude:
- aktivně spolupracovat s žadatelem na vyvíjených materiálech, připomínkovat je a doplňovat o své poznatky a nápady,
- stanovovat časový harmonogram aktivit na jeho škole,
- sledovat práci žáků ZŠ na aktivitách, vyhodnocovat jejich zájem o aktivity a navrhovat změny vedoucí k vyššímu zájmu žáků,
- spoluvytvářet produkty v rámci KA 1,
- metodicky řídit průběh aktivit,
- nápomocen odborníkům v oblasti základního vzdělávání na jeho ZŠ,
- zajišťovat u žadatele dostatečný počet pomůcek k aktivitám.

 Odpracované hodiny na projektu jsou hrazeny ve výplatních termínech příjemce na základě doručeného pracovního výkazu. Pracovní výkazy prosím zasílejte do 28. dne daného měsíce. Pokud nebude výkaz zaslán, nelze za daný měsíc odpracované hodiny proplatit.

Formulář pracovního výkazu ke stažení v souborech.

Prezenční listiny

Jsou ke stažení v souborech.