Výroční zprávy

Výroční zprávy zpracovává ředitelka školy za celý školní rok. Má následující strukturu:

 • Základní údaje o škole.
 • Přehled oborů vzdělávání.
 • Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy.
 • Údaje o přijímacím řízení.
 • Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek.
 • Údaje o převenci sociálně patologických jevů.
 • Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti.
 • Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí.
 • Základní údaje o hospodaření školy.
 • Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.
 • Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání.
 • Údaje o předložených a školou realizovaných projektů financovaných z jiných zdrojů.
 • Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolù ve vzdělávání.