Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Střední průmyslová škola, Opava, příspěvková organizace (dále jen "škola"), se sídlem Mírová 630/3, 746 01  Opava, IČO: 47813148 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje škola zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování.

Informace o zpracování osobních údajů poskytnutých v Čestném prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které žáci a uchazeči o vzdělávání poskytli v době pandemie viru SARS CoV-2 (květen - červen 2020)

Pokud škola zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od školy informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných školou;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané školou jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných školou, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů školou;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) škole
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední průmyslovou školu stavební, Opava, příspěvková organizace:

název: I3 Consultants s.r.o.,
IČ: 27921344, 
sídlo: K Trninám 945/34, 163 00 Praha, 
kontaktní e-mail: info@i3c.cz,

ID datové schránky: mazc9cz

Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je Ing. Radek Fischer, telefon: +420 606 712 204, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz