Přijímací řízení pro rok 2017

V roce 2017 otevřeme 3 třídy

- dvě třídy oboru 36-47-M/01 Stavebnictví se specializací (ŠVP) Pozemní stavitelství a architektura a se specializací (ŠVP) Pozemní stavitelství a konstrukce           

- a jednu třídu oboru 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí ve specializaci (ŠVP) Zeměměřičství a geoinformatika

Do každé třídy plánujeme přijmout 30 žáků.

Dny otevřených dveří  

ve čtvrtek 24. listopadu 2016 od 16:00 do 18:00
ve středu 1. února 2017 od 15:00 do 17:00 

Podmínky přijetí

Do prvního ročníku čtyřletého denního studia se přijímají žáci, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, doložili přihlášku se souhlasem lékaře ke studiu na škole včetně vykonávání praxe a získali dostatečný počet bodů rozhodných pro přijetí ke studiu.

Zdravotní způsobilost

Studijní obory vyučované na naší škole nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků (kategorie 28 podle vyhlášky 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání). Protože naši žáci vykonávají během studia praxi, je nutné doložit na přihlášce vyjádření lékaře, že žák je způsobilý ke studiu na naší škole včetně vykonávání praxe.

Praktický lékař na přihlášku napíše "Uchazeč je způsobilý ke studiu oboru 36-47-M/01 Stavebnictví (resp. 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí) včetně vykonávání praxe."

Pokud Váš praktický lékař odmítne potvrdit přihlášku, pak na vyžádání lékaře předložte formulář pro obor:  Stavebnictví nebo Geodézie a katastr nemovitostí nebo pro oba obory (máte-li naši školu na obou místech). Pro případ potřeby doporučujeme jít k lékaři s již vytištěným formulářem. 

Kritéria pro přijetí

Přihlášení žáci budou obodováni podle následujících kritérií. Přijímáni budou v pořadí podle dosaženého počtu bodů.
 
A) Za celkový průměrný prospěch na ZŠ za I. a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy budou přiděleny body. Za celkový průměrný prospěch lze získat max. 40 bodů.

B) Za centrálně zadávané a vyhodnocované testy z oblasti český jazyk a literatura a oblasti matematika a její aplikace.
Jednotné testy uchazeči konají 12. dubna 2017 na škole, kterou uvedli v přihlášce na prvním místě, 19. dubna 2017 na škole, kterou uvedli na druhém místě.
Uchazeči se do celkového vyhodnocení přijímacího řízení započítává vždy lepší výsledek z obou termínů.
Cvičné testy včetně dalších podrobností jsou k dispozici na stránkách CERMATu.
Za centrálně zadávané testy lze získat max. 30 bodů z každé oblasti, celkem 60 bodů.

Celkem jsou výsledky centrálních testů a průměrný prospěch na ZŠ uplatňovány v poměru 6:4.

Bližší informace zašleme v pozvánce k vykonání jednostné přijímací zkoušky (centrálních testů). 

Řediteka školy dne 31. ledna 2017 vyhlásila první kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí v prvním kole přijímacího řízení jsou ke stažení zde.

Postup při podávání přihlášky na školu

Vzor přihlášky je zde. Úplné pokyny k vyplňování jsou k dispozici na webu MŠMT ČR.

Pokud se hlásíte na obor Stavebnictví, můžete zapsat specializace "Pozemní stavitelství a konstrukce" a "Pozemní stavitelství a architektura" v pořadí podle vašeho zájmu (za 1), za 2)). 

V přihlášce se neuvádí datum konání přijímací zkoušky, protože termín není určen ředitelkou školy, ale uchazeči konají centrální testy v termínu určeném MŠMT ČR. 

Doplňte známky ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za I. a II. pololetí osmého ročníku a I. pololetí devátého ročníku (případně odpovídající ročníky víceletého gymnázia).

Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další není nutné na přihlášce vyplňovat - nejsou součástí kritérií přijímacího řízení a nelze je proto hodnotit.

Pokud nemáte naši školu na obou místech, doplňte údaje o druhé škole vč. jejich zdravotních požadavků.

Přihlášku 2x vytiskněte (nevadí, bude-li černobílá).

Zajistěte potvrzení lékaře. Vytiskněte pro případ potřeby formulář pro obor Stavebnictví nebo Geodézie a kastastr nemovitostí nebo pro oba obory (máte-li naši školu na obou místech). Formulář předložte pouze v případě, že ho lékař bude výslovně požadovat. Pro naše potřeby stačí, když praktický lékař potvrdí přihlášku větou "Uchazeč je způsobilý ke studiu oboru 36-47-M/01 Stavebnictví (resp. 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí) včetně vykonávání praxe."

Známky nechte potvrdit základní školou. Pokud škola nepotvrdí známky na vysvědčení, přineste originály vysvědčení (okopírujeme si je a vrátíme), nebo doložte ověřené kopie (nevracíme).

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doručí společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení a do přihlášky doplňte stupeň přiznaných podpůrných opatření.

Přihlášku podejte do 1. března na sekretariát naší školy včetně případných příloh - lékařského posudku a posudku pedagogicko-psychologické poradny či jiného poradenského zařízení. Přihlášku lze podat osobně nebo poštou.

Adresa pro doručení:
SPŠ stavební Opava
Mírová 3
746 01  Opava

Hodiny pro osobní doručení: 
PO, ÚT a ČT 6:30 – 16:00
ST 6:30 – 15:00 
PÁ 6:00 – 14:30.

Pozvánky k vykonání centrálních testů zašleme nejpozději 28. března 2017. V nich uvedeme další podrobnosti k průběhu konání centrálních testů a celého přijímacího řízení.

Oznámení výsledku přijímacího řízení

Na webových stránkách školy a v budově školy zveřejníme do 30. dubna 2017 seznam uchazečů přihlášených do oborů a v sestupném pořadí podle dosaženého celkového počtu bodů. 

Postup a poučení pro přijaté uchazeče

Upozorňujeme, že rozhodnutí o přijetí přijatý uchazeč nedostává (neposílá se poštou ani se nepředává jiným způsobem). Pouze se zveřejňuje seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a v budově školy. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je pro uchazeče zároveň datum oznámení rozhodnutí o přijetí. 

Přijatí uchazeči odevzdají do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů zápisový lístek na sekretariát školy. Zápisový lístek lze ve stejné lhůtě zaslat doporučeně poštou na adresu školy. Odevzdáním zápisového lístku se přijatý uchazeč stává od 1. září 2017 žákem naší školy.

Neodevzdá-li přijatý uchazeč zápisový lístek v uvedené lhůtě, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí (s uchazečem se dále nepočítá, protože nepotvrdil svůj zájem studovat na naší škole).

Žádáme přijaté uchazeče, kteří se rozhodnou vzdělávat na jiné škole, aby nám tuto skutečnost co nejdříve oznámili e-mailem nebo telefonicky (E: karla.labudova@spsopava.cz; M: 734 418 954). Uvolní tím místo dalším uchazečům, kteří čekají na přijetí. Děkujeme!

Přijatí uchazeči, kteří nemohou denně dojíždět, si mohou zajistit ubytování v libovolném domově mládeže. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s domovem mládeže na ulici Slámova (odkaz) a na ulici Alšova (odkaz). 

Postup a poučení pro nepřijaté uchazeče

Všem nepřijatým uchazečům bude zasláno poštou rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí se ukládá na České poště po dobu 10 dnů. Po této lhůtě je považováno za doručené a začíná běžet lhůta pro odvolání.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání doručte osobně na sekretariát školy nebo doporučeně poštou na adresu školy. Vzor odvolání vám v případě potřeby poskytneme.

V rámci odvolacího řízení může ředitelka školy nepřijatého uchazeče přijmout v případě, že některý z přijatých uchazečů neodevzdal ve lhůtě zápisový lístek. Při tomto postupu bude respektováno bodové ohodnocení nepřijatých uchazečů. Pokud bude uchazeč takto přijat, odevzdá zápisový lístek na sekretariát školy. Tímto se stává od 1. září 2017 žákem naší školy. Pokud mezitím uchazeč odevzdal zápisový lístek na jinou školu, vyzvedne si ho zpět a odevzdá na naší škole. To platí i pro žáky, kteří již byli přijati na střední školu na základě talentových zkoušek nebo ke vzdělávání v konzervatoři.

Každý žák má právo podat dvě přihlášky. Proto se dá očekávat, že místa pro přijetí na odvolání budou a odvolání má smysl podávat.

Ostatní poučení

Účastníci řízení se mohou až do doby vydání rozhodnutí vyjádřit k podkladům přijímacího řízení, a to v době od 13., resp. 20. dubna 2017 do vydání rozhodnutí (do 30. dubna) u ředitelky školy (§36 odst. (3) zákona 500/2001 Sb.)

Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§38 odst. (1) zákona 500/2001 Sb.)

Osobní údaje vedené školou pro potřeby přijímacího řízení jsou chráněny zákonem 101/2000 Sb. Vedeme pouze údaje nezbytně nutné a předpisy stanovené pro účely přijímacího řízení.

Dotazy nebo nejasnosti Vám pomůžeme vyřešit e-mailem nebo telefonicky

Ing. Karla Labudová, ředitelka školy – E: karla.labudova@spsopava.cz ; M: 734 418 954 

  • řeší přijetí, nepřijetí, průběh odvolání, volná místa, bodové ohodnocení uchazečů.

Lenka Šimečková, sekretariát školy – E: lenka.simeckova@spsopava.cz , T: 553 627 952

  • řeší doručení přihlášky ke studiu a dalších podkladů pro přijímací řízení vč. jejich doplnění, doručení zápisových lístků, doručení odvolání, odeslání rozhodnutí o nepřijetí,
  • hodiny pro osobní doručení: PO – ČT 6:30 – 15:00 a PÁ 6:00 – 14:30.

Mgr. Ivo Rychtar, zástupce ředitelky – E: ivo.rychtar@spsopava.cz ; M: 734 423 444

  • řeší centrální testy, úpravu podmínek konání přijímací zkoušky pro uchazeče s přiznanými podůrnými opatřeními.

Všichni žáci se budou učit anglický jazyk.