Přijímací řízení pro rok 2019

V roce 2019 otevřeme 3 třídy

- dvě třídy oboru 36-47-M/01 Stavebnictví se specializací (ŠVP) Pozemní stavitelství a architektura a se specializací (ŠVP) Pozemní stavitelství a konstrukce           

- a jednu třídu oboru 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí ve specializaci (ŠVP) Zeměměřictví a geoinformatika

Do každé třídy plánujeme přijmout 30 žáků.

Další informace o oborech jsou v našem časopise:

Dny otevřených dveří  

ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 16:00 
v úterý 15. ledna 2019 od 16:00  

Podmínky přijetí

Do prvního ročníku čtyřletého denního studia se přijímají žáci, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, doložili přihlášku se souhlasem lékaře ke studiu na škole včetně vykonávání praxe a získali dostatečný počet bodů rozhodných pro přijetí ke studiu.

Zdravotní způsobilost

Studijní obory vyučované na naší škole nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků (kategorie 28 podle vyhlášky 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání). Protože naši žáci vykonávají během studia praxi, je nutné doložit na přihlášce vyjádření lékaře, že žák je způsobilý ke studiu na naší škole včetně vykonávání praxe.

Praktický lékař na přihlášku napíše "Uchazeč je způsobilý ke studiu oboru 36-47-M/01 Stavebnictví (resp. 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí) včetně vykonávání praxe."

Pokud Váš praktický lékař odmítne potvrdit přihlášku, pak na vyžádání lékaře předložte formulář pro obor:  Stavebnictví nebo Geodézie a katastr nemovitostí nebo pro oba obory (máte-li naši školu na obou místech). Pro případ potřeby doporučujeme jít k lékaři s již vytištěným formulářem. 

Hodnocení přijímacího řízení - body

Přihlášení žáci budou obodováni podle následujících kritérií. Přijímáni budou v pořadí podle dosaženého počtu bodů.
 
A) Za celkový průměrný prospěch na ZŠ ze všech povinných předmětů za I. a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií budou přiděleny body. Za celkový průměrný prospěch lze získat max. 40 bodů.

B) Za jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.
Jednotné testy uchazeči konají v prvním termínu na škole, kterou uvedli v přihlášce na prvním místě, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedli na druhém místě.
Uchazeči se do celkového vyhodnocení přijímacího řízení započítává vždy lepší výsledek každého testu z obou termínů.
Cvičné testy včetně dalších podrobností jsou k dispozici na stránkách společností CERMAT.
Za centrálně zadávané testy lze získat na naší škole max. 30 bodů z každého předmětu, celkem 60 bodů.

Výsledky jednotné přijímací zkoušky tvoří 60 % z celkového výsledku přijímacího řízení, 40 % výsledky ze základní školy.

Bližší informace zašleme v pozvánce k vykonání jednostné přijímací zkoušky, kterou budeme zasílat v druhé polovině března.

Pokud se hlásíte na obor Stavebnictví, můžete zapsat k oboru obě specializace (ŠVP) "Pozemní stavitelství a konstrukce" a "Pozemní stavitelství a architektura" v pořadí podle vašeho zájmu. 

Postup při podávání přihlášky na školu

V přihlášce se neuvádí datum konání přijímací zkoušky. Uchazeči konají pouze jednotné přijímací zkoušky, školní přijímací zkouška není stanovena. 

Doplňte známky ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za I. a II. pololetí osmého ročníku a I. pololetí devátého ročníku (případně za odpovídající ročníky víceletého gymnázia). 

Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další není nutné na přihlášce vyplňovat - nejsou součástí kritérií přijímacího řízení a nelze je proto hodnotit.

Přihlášku 2x vytiskněte (nevadí, bude-li černobílá). Na každou školu odevzdáváte jednu. V případě, že naši školu máte na obou místech (zvolili jste na jedno místo obor Stavebnictví a na jiné obor Geodézie a katastr nemovitostí) odevzdáváte obě na naši školu.

Zajistěte potvrzení lékaře. Vytiskněte pro případ potřeby formulář pro obor Stavebnictví nebo Geodézie a kastastr nemovitostí nebo pro oba obory (máte-li naši školu na obou místech). Formulář předložte pouze v případě, že ho lékař bude výslovně požadovat. Pro naše potřeby stačí, když praktický lékař potvrdí přihlášku větou "Uchazeč je způsobilý ke studiu oboru 36-47-M/01 Stavebnictví (resp. 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí) včetně vykonávání praxe."

Známky nechte potvrdit základní školou. Pokud škola nepotvrdí známky na vysvědčení, přineste originály vysvědčení (okopírujeme si je a vrátíme), nebo doložte ověřené kopie (nevracíme).

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou podmínky přijímacího řízení upraveny pouze v případě, že souběžně s přihláškou doloží originál nebo úředně ověřenou kopii posudku pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, ze kterého bude zřejmé zařazení uchazeče do konkrétního stupně podpůrných opatření, označení typu uzpůsobení podmínek (např. O – ostatní uchazeč, PC – uchazeč, který potřebuje PC pro zápis odpovědí, …), navýšení časového limitu a možnost použití kompenzačních pomůcek. Protože se přijímací zkouška skládá pouze z didaktických testů (výběr odpovědí nebo zápis krátkých odpovědí), nemají uchazeči, kteří mají v posudku doporučeno psaní písemných prací na PC, k dispozici počítač. V posudcích je v tomto případě počítač doporučen pro případ, že škola koná školní přijímací zkoušku jejíž součástí je slohová práce nebo diktát.

Přihlášku podepisuje nezletilý uchazeč a jeho zákonný zástupce.

Vzor první strany vyplněné přihlášky je zde. Informace MŠMT ČR k přijímacímu řízení jsou na těchto stránkách.

Přihlášku podejte do 1. března na sekretariát naší školy včetně případných příloh - lékařského posudku a máte-li, posudku pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Přihlášku lze podat osobně nebo doporučeně poštou. Za nezletilého uchazeče podává příhlášku jeho zákonný zástupce. V přihlášce uvádíte osobní údaje. Jak škola nakládá s osobními údaji a jaké jsou vaše práva ze dozvíte zde.

Adresa pro doručení:
SPŠ stavební Opava
Mírová 630/3
746 01  Opava

Hodiny pro osobní doručení: 
PO, ÚT a ČT 6:30 – 16:00
ST 6:30 – 15:00 
PÁ 6:00 – 14:30.

Oznámení výsledku přijímacího řízení

Na webových stránkách školy a v budově školy zveřejníme seznam uchazečů přihlášených do jednotlivých oborů v sestupném pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů. 

Postup a poučení pro přijaté uchazeče

Upozorňujeme, že rozhodnutí o přijetí přijatý uchazeč nedostává (neposílá se poštou ani se nepředává jiným způsobem). Pouze se zveřejňuje seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a v budově školy. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je pro uchazeče zároveň datum oznámení rozhodnutí o přijetí. 

Přijatí uchazeči odevzdají do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů zápisový lístek na sekretariát školy. Zápisový lístek lze ve stejné lhůtě zaslat doporučeně poštou na adresu školy. Odevzdáním zápisového lístku se přijatý uchazeč stává od 1. září 2019 žákem naší školy.

Neodevzdá-li přijatý uchazeč zápisový lístek v uvedené lhůtě, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí (s uchazečem se dále nepočítá, protože nepotvrdil svůj zájem studovat na naší škole).

Žádáme přijaté uchazeče, kteří se rozhodnou vzdělávat na jiné škole, aby nám tuto skutečnost co nejdříve oznámili e-mailem nebo telefonicky (E: karla.labudova@spsopava.cz; M: 734 418 954). Uvolní tím místo dalším uchazečům, kteří čekají na přijetí. Děkujeme!

Přijatí uchazeči, kteří nemohou denně dojíždět, si mohou zajistit ubytování v libovolném domově mládeže. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s domovem mládeže na ulici Slámova (odkaz) a na ulici Alšova (odkaz). 

Postup a poučení pro nepřijaté uchazeče

Všem nepřijatým uchazečům bude zasláno poštou rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí se ukládá na České poště po dobu 10 dnů. Po této lhůtě je považováno za doručené a začíná běžet lhůta pro odvolání.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání doručte osobně na sekretariát školy nebo doporučeně poštou na adresu školy. Vzor odvolání vám v případě potřeby poskytneme.

V rámci odvolacího řízení může ředitelka školy nepřijatého uchazeče přijmout v případě, že některý z přijatých uchazečů neodevzdal ve lhůtě zápisový lístek. Při tomto postupu bude respektováno bodové ohodnocení nepřijatých uchazečů. Pokud bude uchazeč takto přijat, odevzdá zápisový lístek na sekretariát školy. Tímto se stává od 1. září 2019 žákem naší školy. Pokud mezitím uchazeč odevzdal zápisový lístek na jinou školu, vyzvedne si ho zpět a odevzdá na naší škole. To platí i pro žáky, kteří již byli přijati na střední školu na základě talentových zkoušek nebo ke vzdělávání v konzervatoři.

Každý žák má právo podat dvě přihlášky. Proto se dá očekávat, že místa pro přijetí na odvolání budou a odvolání má smysl podávat.

Ostatní poučení

Účastníci řízení se mohou až do doby vydání rozhodnutí vyjádřit k podkladům přijímacího řízení, a to v době od zpřístupnění výsledků přijímací zkoušky do vydání rozhodnutí u ředitelky školy (§36 odst. (3) zákona 500/2001 Sb.)

Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§38 odst. (1) zákona 500/2001 Sb.)

Osobní údaje vedené školou pro potřeby přijímacího řízení jsou chráněny zákonem 101/2000 Sb. a směrnicí EU známou pod zkratkou GDPR. Vedeme pouze údaje nezbytně nutné a předpisy stanovené pro účely přijímacího řízení. Jak škola nakládá s osobními údaji se dozvíte zde.

Dotazy nebo nejasnosti Vám pomůžeme vyřešit e-mailem nebo telefonicky

Ing. Karla Labudová, ředitelka školy – E: karla.labudova@spsopava.cz ; M: 734 418 954 

  • řeší přijetí, nepřijetí, průběh odvolání, volná místa, bodové ohodnocení uchazečů.

Bc. Petra Hendrychová, sekretariát školy – E: petra.hendrychova@spsopava.cz, T: 553 627 952

  • řeší doručení přihlášky ke studiu a dalších podkladů pro přijímací řízení vč. jejich doplnění, doručení zápisových lístků, doručení odvolání, odeslání rozhodnutí o nepřijetí,
  • hodiny pro osobní doručení: PO – ČT 6:30 – 15:00 a PÁ 6:00 – 14:30.

Mgr. Ivo Rychtar, zástupce ředitelky – E: ivo.rychtar@spsopava.cz ; M: 734 423 444

  • řeší centrální testy, úpravu podmínek konání přijímací zkoušky pro uchazeče s přiznanými podůrnými opatřeními.

Všichni žáci se budou učit anglický jazyk.