Přijímací řízení pro rok 2020

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

uvedené informace odrážejí všechny změny z poslední doby a jsou aktuální pro přijímací řízení v roce 2020.

V roce 2020 otevřeme 3 třídy

- dvě třídy oboru 36-47-M/01 Stavebnictví se specializací (ŠVP) Pozemní stavitelství a architektura a se specializací (ŠVP) Pozemní stavitelství a konstrukce           

- a jednu třídu oboru 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí ve specializaci (ŠVP) Zeměměřictví a geoinformatika

Do každé třídy plánujeme přijmout 30 žáků.

Další informace o oborech jsou v našem časopise:

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení a kritéria přijetí

Dne 10. ledna 2020 ředitelka školy vyhlásila I. kolo přijímacího řízení a stanovila kritéria pro přijetí v I. kole. K prostudování jsou zde.

Podmínky přijetí

Do prvního ročníku čtyřletého denního studia se přijímají žáci, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, doložili přihlášku a získali dostatečný počet bodů rozhodných pro přijetí ke studiu.

Zdravotní způsobilost

Potvrzení lékaře nevyžadujeme. Studijní obory vyučované na naší škole nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků (kategorie 28 podle vyhlášky 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání). Protože naši žáci vykonávají během studia praxi, nejsou obory vhodné pro uchazeče s vážnými problémy pohybového aparátu, zraku a sluchu.

Uchazeči, kteří se vzdělávají v zahraničí

Uchazeči, kteří získali/získají doklad o dosažení základního vzdělání v zahraniční škole, požádají krajský úřad o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikace). Pro účely bodování přijímacího řízení může být po uchazeči požadováno doložení posledních dvou vysvědčení povinné školní docházky přeložených do českého jazyka a notářsky ověřených. Klasifikace bude předvedena na základě převodníku klasifikace pro danou zemi.

Uchazeči se státní příslušností mimo členské státy EU nejpozději při zahájení vzdělávání musí předložit potvrzení o oprávněnosti k pobytu na území ČR.

Uchazečům, kteří získali základní vzdělání ve škole mimo území ČR, bude test z Českého jazyka a literatury prominut na základě jejich písemné žádosti. Znalost českého jazyka bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem. Uchazeči budou v tomto případě přijímáni na základě tzv. redukovaného hodnocení, které bude stanoveno ve spolupráci se společností Cermat.

V každém případě doporučujeme postup při přijímání na naši školu u uchazečů, kteří se dlouhodobě vzdělávají na zahraniční škole konzultovat s vedením školy.

Postup při podávání přihlášky na školu

Pokud se hlásíte na obor Stavebnictví, můžete zapsat k oboru obě specializace (ŠVP) "Pozemní stavitelství a konstrukce" a "Pozemní stavitelství a architektura" v pořadí podle vašeho zájmu. 

V přihlášce se neuvádí datum konání přijímací zkoušky. Uchazeči konají pouze jednotné přijímací zkoušky, školní přijímací zkouška není stanovena. 

Doplňte známky ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za I. a II. pololetí osmého ročníku a I. pololetí devátého ročníku (případně za odpovídající ročníky víceletého gymnázia). 

Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další není nutné na přihlášce vyplňovat - nejsou součástí kritérií přijímacího řízení a nelze je proto hodnotit.

Přihlášku 2x vytiskněte (nevadí, bude-li černobílá). Na každou školu odevzdáváte jednu. V případě, že naši školu máte na obou místech (zvolili jste na jedno místo obor Stavebnictví a na jiné obor Geodézie a katastr nemovitostí) odevzdáváte obě na naši školu.

Známky nechte potvrdit základní školou. Pokud škola nepotvrdí známky na vysvědčení, přineste originály vysvědčení (okopírujeme si je a vrátíme), nebo doložte ověřené kopie (nevracíme).

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou podmínky přijímacího řízení upraveny pouze v případě, že souběžně s přihláškou doloží originál nebo úředně ověřenou kopii posudku pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, ze kterého bude zřejmé zařazení uchazeče do konkrétní kategorie uzpůsobení podle druhu znevýhodnění uchazeče, navýšení časového limitu pro konání zkoušky a možnost použití kompenzačních pomůcek. Protože se přijímací zkouška skládá pouze z didaktických testů (výběr odpovědí nebo zápis krátkých odpovědí), nemají uchazeči, kteří mají v posudku doporučeno psaní písemných prací na PC, k dispozici počítač. V posudcích je v tomto případě počítač doporučen pro případ, že škola koná školní přijímací zkoušku jejíž součástí je slohová práce nebo diktát.

Přihlášku podepisuje nezletilý uchazeč a jeho zákonný zástupce.

Vzor první strany vyplněné přihlášky je zde. Informace MŠMT ČR k přijímacímu řízení jsou na těchto stránkách.

Přihlášku podejte do 2. března osobně na sekretariát naší školy nebo odešlete doporučeně poštou včetně případných příloh - posudku pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku jeho zákonný zástupce. V přihlášce uvádíte osobní údaje. Jak škola nakládá s osobními údaji a jaká jsou vaše práva se dozvíte zde.

Adresa pro doručení:
SPŠ stavební Opava
Mírová 630/3
746 01  Opava

Hodiny pro osobní doručení: 
PO, ÚT a ČT 6:30 – 16:00
ST 6:30 – 15:00 
PÁ 6:00 – 14:30.

Hodnocení přijímacího řízení - body

Přihlášení žáci budou obodováni podle následujících kritérií. Přijímáni budou v pořadí podle dosaženého počtu bodů.
 
A) Za celkový průměrný prospěch na ZŠ ze všech povinných předmětů za I. a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií budou přiděleny body. Za celkový průměrný prospěch lze získat max. 40 bodů.

B) Za jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.
Jednotné testy uchazeči konají v roce 2020 pouze v jednom termínu, a to 8. června 2020, na škole, kterou uvedli v přihlášce na prvním místě.
Cvičné testy včetně dalších podrobností jsou k dispozici na stránkách společností CERMAT.
Za centrálně zadávané testy lze získat na naší škole max. 30 bodů z každého předmětu, celkem 60 bodů.

Výsledky jednotné přijímací zkoušky tvoří 60 % z celkového výsledku přijímacího řízení, 40 % výsledky ze základní školy.

Bližší informace zašleme v pozvánce k vykonání jednotné přijímací zkoušky.

Oznámení výsledku přijímacího řízení

Na internetových stránkách www.spsopava.cz a v budově školy zveřejníme v pondělí 15. června 2020 nejpozději v 16:00 hodin pořadí uchazečů podle počtu dosažených bodů v rámci oboru, do kterého se hlásili. Všichni budou v seznamech vystupovat pod registračním číslem.

V úterý 16. června 2020 ve 12:00 hodin zveřejníme na internetových stránkách www.spsopava.cz a v budově školy seznam přijatých uchazečů. Přijatí uchazeči budou i zde vystupovat pod registračním číslem.

Postup a poučení pro přijaté uchazeče

Přijatým uchazečům se nezasílá rozhodnutí o přijetí poštou, oznamuje se zveřejněním přijatých uchazečů. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je pro uchazeče zároveň datem oznámení rozhodnutí o přijetí.

Přijatí uchazeči odevzdají do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů zápisový lístek na sekretariát školy, tj. do 23. 6. 2020. Zápisový lístek lze ve stejné lhůtě zaslat poštou doporučeně na adresu školy. Neodevzdá-li přijatý uchazeč zápisový lístek v uvedené lhůtě, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Žádáme přijaté uchazeče, kteří se rozhodnou vzdělávat na jiné škole, aby nám tuto skutečnost co nejdříve oznámili e-mailem nebo telefonicky (E: karla.labudova@spsopava.cz; M: 734 418 954). Uvolní tím místo dalším uchazečům, kteří čekají na přijetí. Děkujeme!

Přijatí uchazeči, kteří nemohou denně dojíždět, si mohou zajistit ubytování v libovolném domově mládeže. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s domovem mládeže na ulici Slámova (odkaz) a na ulici Alšova (odkaz). 

Postup a poučení pro nepřijaté uchazeče

Všem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude zasláno poštou doporučeně do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí se ukládá na České poště po dobu 10 dnů. Po uplynutí této lhůty je považováno za doručené.

Podle §18 zákona 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Místo toho může podat uchazeč, který nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů, žádost o vydání nového rozhodnutí. Žádost zákonný zástupce může odeslat nejdříve v den doručení rozhodnutí o nepřijetí a nejpozději do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

V rámci posuzování žádostí o vydání nového rozhodnutí může ředitelka školy nepřijatého uchazeče přijmout v případě, že některý z přijatých uchazečů neodevzdal ve lhůtě zápisový lístek. Při tomto postupu bude respektováno bodové ohodnocení nepřijatých uchazečů. Každý žák má právo podat dvě přihlášky. Proto se dá očekávat, že místa pro přijetí na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí budou a žádost má smysl podávat.

Nevyhoví-li ředitelka žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek nově přijatý uchazeč odevzdá do 10 pracovních dnů od doručení nového rozhodnutí na sekretariátě naší školy. Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí a zápisový lístek již odevzdal na jiné škole, vyzvedne si ho (na druhé škole předloží nové rozhodnutí z naší školy).

Ostatní poučení

Účastníci řízení se mohou až do doby vydání rozhodnutí vyjádřit k podkladům přijímacího řízení, a to v úterý 16. června 2020 od 8:00 do 11:30 hodin u ředitelky školy.

Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci.

Osobní údaje vedené školou pro potřeby přijímacího řízení jsou chráněny „obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ (GDPR). Údaje, které jste uvedli v přihlášce ke studiu a výsledky testů jednotné přijímací zkoušky, spravuje naše škola z právního titulu po dobu 10 let. Dále z právního titulu zpracovává údaje v rozsahu uvedeném v § 5, odst. 2, vyhl. 353/2016 Sb., společnost Cermat, která připravuje zadání a vyhodnocuje testy jednotné přijímací zkoušky.  Jak škola nakládá s osobními údaji se dozvíte zde.

Dotazy nebo nejasnosti Vám pomůžeme vyřešit e-mailem nebo telefonicky

Ing. Karla Labudová, ředitelka školy – E: karla.labudova@spsopava.cz ; M: 734 418 954 

  • řeší přijetí, nepřijetí, průběh odvolání, volná místa, bodové ohodnocení uchazečů.

Bc. Petra Hendrychová, sekretariát školy – E: petra.hendrychova@spsopava.cz, T: 553 627 952

  • řeší doručení přihlášky ke studiu a dalších podkladů pro přijímací řízení vč. jejich doplnění, doručení zápisových lístků, doručení odvolání, odeslání rozhodnutí o nepřijetí,
  • hodiny pro osobní doručení: PO – ČT 6:30 – 15:00 a PÁ 6:00 – 14:30.

Mgr. Ivo Rychtar, zástupce ředitelky – E: ivo.rychtar@spsopava.cz ; M: 734 423 444

  • řeší centrální testy, úpravu podmínek konání přijímací zkoušky pro uchazeče s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Všichni žáci se budou učit anglický jazyk.