Přijímací řízení pro rok 2020 vč. aktuálních informací

Vážení uchazeči, 
Vážení rodiče,

30/03/2020

Dne 27. 3. 2020 vstoupil v platnost zákon 135/2020 Sb., "o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020", z něhož je pro uchazeče hlásících se na naši školu podstatné:

  • §2, odst. (2): Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.
  • §4: V platnosti zůstávají: a) kritéria pro přijetí, b) předpokládaný počet přijímaných do jednotlivých oborů.
  • §6: Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.
  • §16: Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.
  • §18: Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné. (Pozn.: Dále se bude postupovat tak, že na místa přijatých žáků, kteří ve lhůtě neodevzdají zápisový lístek, budou přijímáni uchazeči "pod čarou".)
  • §19: Právní úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona se použije obdobně s tím, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

O přijímání uchazečů víme už mnohem více. Stále Vás však žádáme o trpělivost - podrobné pokyny zveřejníme později.

Další informace průběžně hledejte na:
MŠMT ČR     http://www.msmt.cz/
CERMATu    https://prijimacky.cermat.cz/

Hodně zdraví a klidu. Těšíme se na Vás!

V roce 2020 otevřeme 3 třídy

- dvě třídy oboru 36-47-M/01 Stavebnictví se specializací (ŠVP) Pozemní stavitelství a architektura a se specializací (ŠVP) Pozemní stavitelství a konstrukce           

- a jednu třídu oboru 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí ve specializaci (ŠVP) Zeměměřictví a geoinformatika

Do každé třídy plánujeme přijmout 30 žáků.

Další informace o oborech jsou v našem časopise:

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení a kritéria přijetí

Dne 10. ledna 2020 ředitelka školy vyhlásila I. kolo přijímacího řízení a stanovila kritéria pro přijetí v I. kole. K prostudování jsou zde.

Podmínky přijetí

Do prvního ročníku čtyřletého denního studia se přijímají žáci, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, doložili přihlášku a získali dostatečný počet bodů rozhodných pro přijetí ke studiu.

Zdravotní způsobilost

Potvrzení lékaře nevyžadujeme. 

Studijní obory vyučované na naší škole nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků (kategorie 28 podle vyhlášky 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání). Protože naši žáci vykonávají během studia praxi, nejsou obory vhodné pro uchazeče s vážnými problémy pohybového aparátu, zraku a sluchu.

Uchazeči, kteří se vzdělávají v zahraničí

Uchazeči, kteří získali/získají doklad o dosažení základního vzdělání v zahraniční škole, požádají krajský úřad o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikace). Pro účely bodování přijímacího řízení může být po uchazeči požadováno doložení posledních dvou vysvědčení povinné školní docházky přeložených do českého jazyka a notářsky ověřených. Klasifikace bude předvedena na základě převodníku klasifikace pro danou zemi.

Uchazeči se státní příslušností mimo členské státy EU nejpozději při zahájení vzdělávání musí předložit potvrzení o oprávněnosti k pobytu na území ČR.

Uchazečům, kteří získali základní vzdělání ve škole mimo území ČR, bude test z Českého jazyka a literatury prominut na základě jejich písemné žádosti. Znalost českého jazyka bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem. Uchazeči budou v tomto případě přijímáni na základě tzv. redukovaného hodnocení, které bude stanoveno ve spolupráci se společností Cermat.

V každém případě doporučujeme postup při přijímání na naši školu u uchazečů, kteří se dlouhodobě vzdělávají na zahraniční škole konzultovat s vedením školy.

Postup při podávání přihlášky na školu

Pokud se hlásíte na obor Stavebnictví, můžete zapsat k oboru obě specializace (ŠVP) "Pozemní stavitelství a konstrukce" a "Pozemní stavitelství a architektura" v pořadí podle vašeho zájmu. 

V přihlášce se neuvádí datum konání přijímací zkoušky. Uchazeči konají pouze jednotné přijímací zkoušky, školní přijímací zkouška není stanovena. 

Doplňte známky ze všech povinných a povinně volitelných předmětů za I. a II. pololetí osmého ročníku a I. pololetí devátého ročníku (případně za odpovídající ročníky víceletého gymnázia). 

Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další není nutné na přihlášce vyplňovat - nejsou součástí kritérií přijímacího řízení a nelze je proto hodnotit.

Přihlášku 2x vytiskněte (nevadí, bude-li černobílá). Na každou školu odevzdáváte jednu. V případě, že naši školu máte na obou místech (zvolili jste na jedno místo obor Stavebnictví a na jiné obor Geodézie a katastr nemovitostí) odevzdáváte obě na naši školu.

Známky nechte potvrdit základní školou. Pokud škola nepotvrdí známky na vysvědčení, přineste originály vysvědčení (okopírujeme si je a vrátíme), nebo doložte ověřené kopie (nevracíme).

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou podmínky přijímacího řízení upraveny pouze v případě, že souběžně s přihláškou doloží originál nebo úředně ověřenou kopii posudku pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, ze kterého bude zřejmé zařazení uchazeče do konkrétní kategorie uzpůsobení podle druhu znevýhodnění uchazeče, navýšení časového limitu pro konání zkoušky a možnost použití kompenzačních pomůcek. Protože se přijímací zkouška skládá pouze z didaktických testů (výběr odpovědí nebo zápis krátkých odpovědí), nemají uchazeči, kteří mají v posudku doporučeno psaní písemných prací na PC, k dispozici počítač. V posudcích je v tomto případě počítač doporučen pro případ, že škola koná školní přijímací zkoušku jejíž součástí je slohová práce nebo diktát.

Přihlášku podepisuje nezletilý uchazeč a jeho zákonný zástupce.

Vzor první strany vyplněné přihlášky je zde. Informace MŠMT ČR k přijímacímu řízení jsou na těchto stránkách.

Přihlášku podejte do 2. března osobně na sekretariát naší školy nebo odešlete doporučeně poštou včetně případných příloh - posudku pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku jeho zákonný zástupce. V přihlášce uvádíte osobní údaje. Jak škola nakládá s osobními údaji a jaká jsou vaše práva se dozvíte zde.

Adresa pro doručení:
SPŠ stavební Opava
Mírová 630/3
746 01  Opava

Hodiny pro osobní doručení: 
PO, ÚT a ČT 6:30 – 16:00
ST 6:30 – 15:00 
PÁ 6:00 – 14:30.

Hodnocení přijímacího řízení - body

Přihlášení žáci budou obodováni podle následujících kritérií. Přijímáni budou v pořadí podle dosaženého počtu bodů.
 
A) Za celkový průměrný prospěch na ZŠ ze všech povinných předmětů za I. a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií budou přiděleny body. Za celkový průměrný prospěch lze získat max. 40 bodů.

B) Za jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.
Jednotné testy uchazeči konají v roce 2020 pouze v jednom termínu určeném MŠMT ČR.
Cvičné testy včetně dalších podrobností jsou k dispozici na stránkách společností CERMAT.
Za centrálně zadávané testy lze získat na naší škole max. 30 bodů z každého předmětu, celkem 60 bodů.

Výsledky jednotné přijímací zkoušky tvoří 60 % z celkového výsledku přijímacího řízení, 40 % výsledky ze základní školy.

Bližší informace zašleme v pozvánce k vykonání jednotné přijímací zkoušky.

Oznámení výsledku přijímacího řízení

Na webových stránkách školy a v budově školy zveřejníme seznam uchazečů přihlášených do jednotlivých oborů v sestupném pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.

Postup a poučení pro přijaté uchazeče

Upozorňujeme, že rozhodnutí o přijetí přijatý uchazeč nedostává (neposílá se poštou ani se nepředává jiným způsobem). Pouze se zveřejňuje seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a v budově školy. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je pro uchazeče zároveň datum oznámení rozhodnutí o přijetí. 

Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (platí pouze pro rok 2020na sekretariát školy. Zápisový lístek lze ve stejné lhůtě zaslat doporučeně poštou na adresu školy. Odevzdáním zápisového lístku se přijatý uchazeč stává od 1. září 2020 žákem naší školy.

Neodevzdá-li přijatý uchazeč zápisový lístek v uvedené lhůtě, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí (s uchazečem se dále nepočítá, protože nepotvrdil svůj zájem studovat na naší škole).

Žádáme přijaté uchazeče, kteří se rozhodnou vzdělávat na jiné škole, aby nám tuto skutečnost co nejdříve oznámili e-mailem nebo telefonicky (E: karla.labudova@spsopava.cz; M: 734 418 954). Uvolní tím místo dalším uchazečům, kteří čekají na přijetí. Děkujeme!

Přijatí uchazeči, kteří nemohou denně dojíždět, si mohou zajistit ubytování v libovolném domově mládeže. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s domovem mládeže na ulici Slámova (odkaz) a na ulici Alšova (odkaz). 

Postup a poučení pro nepřijaté uchazeče

Všem nepřijatým uchazečům bude zasláno poštou rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí se ukládá na České poště po dobu 10 dnů. Po této lhůtě je považováno za doručené a začíná běžet lhůta pro odvolání.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení není v roce 2020 přípustné.

Nadále však může ředitelka školy nepřijatého uchazeče přijmout v případě, že některý z přijatých uchazečů neodevzdal ve lhůtě zápisový lístek. Při tomto postupu bude respektováno bodové ohodnocení nepřijatých uchazečů. Pokud bude uchazeč takto přijat, odevzdá zápisový lístek na sekretariát školy. Tímto se stává od 1. září 2020 žákem naší školy. Pokud mezitím uchazeč odevzdal zápisový lístek na jinou školu, vyzvedne si ho zpět a odevzdá na naší škole. To platí i pro žáky, kteří již byli přijati na střední školu na základě talentových zkoušek nebo ke vzdělávání v konzervatoři.

Ostatní poučení

Účastníci řízení se mohou až do doby vydání rozhodnutí vyjádřit k podkladům přijímacího řízení, a to v době od zpřístupnění výsledků přijímací zkoušky do vydání rozhodnutí u ředitelky školy (§36 odst. (3) zákona 500/2001 Sb.)

Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§38 odst. (1) zákona 500/2001 Sb.)

Osobní údaje vedené školou pro potřeby přijímacího řízení jsou chráněny zákonem 101/2000 Sb. a směrnicí EU známou pod zkratkou GDPR. Vedeme pouze údaje nezbytně nutné a předpisy stanovené pro účely přijímacího řízení. Jak škola nakládá s osobními údaji se dozvíte zde.

Dotazy nebo nejasnosti Vám pomůžeme vyřešit e-mailem nebo telefonicky

Ing. Karla Labudová, ředitelka školy – E: karla.labudova@spsopava.cz ; M: 734 418 954 

  • řeší přijetí, nepřijetí, průběh odvolání, volná místa, bodové ohodnocení uchazečů.

Bc. Petra Hendrychová, sekretariát školy – E: petra.hendrychova@spsopava.cz, T: 553 627 952

  • řeší doručení přihlášky ke studiu a dalších podkladů pro přijímací řízení vč. jejich doplnění, doručení zápisových lístků, doručení odvolání, odeslání rozhodnutí o nepřijetí,
  • hodiny pro osobní doručení: PO – ČT 6:30 – 15:00 a PÁ 6:00 – 14:30.

Mgr. Ivo Rychtar, zástupce ředitelky – E: ivo.rychtar@spsopava.cz ; M: 734 423 444

  • řeší centrální testy, úpravu podmínek konání přijímací zkoušky pro uchazeče s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Všichni žáci se budou učit anglický jazyk.