Zkoušky a témata pro maturitní zkoušky 2021 (změna)

Ředitelka Střední průmyslové školy stavební, Opava, příspěvková organizace,
v souladu s RVP jednotlivých oborů vzdělání a jejich ŠVP, v souladu se zákonem 561/2004 Sb., „školský zákon“, vyhláškou 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, vše v posledním znění, a opatřeními obecné povahy MŠMT ČR, které upravují maturitní zkoušky pro rok 2021
stanovuje tuto nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek.

Legenda: DT – didaktický test, ÚZ – ústní zkouška, PrZ – praktická zkouška, MP – maturitní práce.

Pozn.: Změny v maturitních zkouškách v návaznosti na vyhlášení MŠMT ČR z 28. ledna 2021 jsou označeny modře. Změny podle opatření obecné povahy MŠMT ČR ze dne 15. března 2021, jsou označeny zeleně.

Společná část maturitní zkoušky

Platí pro všechny maturitní třídy. Kliknutím na název zkoušky dostanete bližší informace.

zkouška název zkoušky forma
povinná Český jazyk a literatura DT
povinně volitelná 1) Anglický jazyk DT
Matematika DT
nepovinná Matematika rozšiřující DT
nepovinná 2) Anglický jazyk DT
Matematika DT

1) Maturant si povinně volí mezi Anglickým jazykem a Matematikou.
2) Maturant nemůže zvolit zkoušku, kterou zvolil jako povinně volitelnou.
Pokud si ve společné části maturant zvolí povinnou nebo nepovinnou zkoušku z anglického jazyka, musí si ji zvolit i v profilové části.

Časový limit a povolené pomůcky

název zkoušky časový limit povolené pomůcky
Český jazyk a literatura 85 minut vlastní modrá nebo černá propiska
Anglický jazyk 40 + 70 = 110 minut vlastní modrá nebo černá propiska
Matematika 135 minut vlastní modrá nebo černá propiska, psací a rýsovací potřeby, kalkulátor, který neumí zobrazovat grafy, řešit rovnice a algebraické výrazy a školní Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy
Matematika rozšiřující 150 minut

Didaktické testy se konají v období od 24. do 26. května 2021.

Didaktické testy se hodnotí stupnicí uspěl(a) - neuspěl(a).

Zkoušky společné části jsou zadávané MŠMT ČR prostřednictvím společnosti CERMAT.
Bližší podmínky ke zkouškám jsou k dispozici na https://maturita.cermat.cz/.

Profilová část maturitní zkoušky

Kliknutím na název zkoušky se dostanete na bližší informace o zkoušce vč. témat zkoušky.

zkouška třída zkouška vč. podrobností forma
dobrovolná 4.A, 4.B Český jazyk a literatura ÚZ (PP se nekoná)
povinná 4.A Pozemní stavitelství ÚZ
4.A  Stavební konstrukce ÚZ
4.B Pozemní stavitelství ÚZ
4.B Architektura a obnova budov ÚZ
4.A, 4.B Praktická zkouška PrZ
dobrovolně volitelná 1) 4.A, 4.B Anglický jazyk ÚZ (PP se nekoná)
nepovinná 4.A, 4.B Architektonická tvorba MP
4.A, 4.B Anglický jazyk 2) ÚZ (PP se nekoná)

1) Pro maturanty, kteří si ve společné části zvolili povinně volitelnou zkoušku z anglického jazyka.
2) Pro maturanty, kteří si ve společné části zvolili povinně volitelnou zkoušku z matematiky. Je možné, aby žák konal pouze profilovou část (ÚZ). Konání DT společné části není podmínkou.

Dobrovolné ústní zkoušky z CJL a ANJ konají pouze maturanti, kteří se k nim přihlásili do 30. dubna 2021.

Seznam nahrazujících standardizovaných zkoušek z cizího (anglického) jazyka. Při nahrazení zkoušky z anglického jazyka bude na maturitním vysvědčení uvedeno "nahrazeno" a v dodatcích bude uvedeno na základě jaké zkoušky byla zkouška z anglického jazyka nahrazena.


Zkoušky se hodnotí klasifikační stupnicí 1 - 5. Kritéria hodnocení budou zveřejněna nejpozději před začátkem první zkoušky profilové části.

Podávání přihlášek

Žáci podávají přihlášku na základě výzvy třídního učitele do 27. 11. 2020. Žáci, kteří konají opravnou zkoušku z minulých období, podávají přihlášku zástupci ředitelky ve stejném termínu.

Žákům bude na e-mail zaslán výpis z přihlášky. Nesoulad některého z údajů žák okamžitě (nejpozději do 5 dnů) nahlásí zástupci ředitelky.

Pokud má žák nárok na přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky (PUP MZ), předává souběžně s přihláškou také posudek pedagogicko-psychologické poradny. Žáci s PUP MZ budou poučeni o změně podmínek.

 

Bližší informace k průběhu, organizaci a dalších podrobnostech sdělí maturantům třídní učitelé, učitelé maturitních předmětů a zástupce ředitelky. Nejasnosti musí žák řešit okamžitě.